Α. Άδειες οδήγησης

 1. Παρατείνεται για δέκα (10) μήνες, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 του α’
  σχετικού Κανονισμού, η ισχύς των αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη
  στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και
  την 30ή Ιουνίου 2021, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Παράδειγμα: Η ισχύς άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 20η
  Δεκεμβρίου 2020 παρατείνεται έως την 20η Οκτωβρίου 2021.
 2. Παρατείνεται εκ νέου, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του α’ σχετικού
  Κανονισμού, η ισχύς των αδειών οδήγησης, των οποίων η καταληκτική ημερομηνία
  ισχύος, μετά την επτάμηνη παράταση με τις διατάξεις του β’ σχετικού Κανονισμού,
  βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την
  30ή Ιουνίου 2021, για έξι (6) μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια
  ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατ’ εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις, παρέχεται σε κατόχους άδειας οδήγησης
της οποίας η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα σημεία Α1 και Α2 η δυνατότητα να
υποβάλλουν την αίτηση ανανέωσης και σε ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης του
διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας, υπό την
προϋπόθεση προηγούμενης επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με την αρμόδια Υπηρεσία:
i. Περίπτωση επείγουσας ανάγκης μετάβασης στο εξωτερικό σε κράτος εκτός Ε.Ε.,
που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.
ii. Περίπτωση συμμετοχής σε προκήρυξη/διαγωνισμό, που δηλώνεται από τον
ενδιαφερόμενο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.
iii. Περίπτωση κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής ιατρικού
πιστοποιητικού, είτε η εξάμηνη κατά τα οριζόμενα στο γ΄ σχετικό διάταγμα, είτε η
παραταθείσα κατά τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας.
iv. Οποιαδήποτε άλλη έκτακτη κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών
και Επικοινωνιών περίπτωση.

Β. Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

 1. Παρατείνεται για δέκα (10) μήνες, σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 2 του α’
  σχετικού Κανονισμού:
   Η προθεσμία για την ολοκλήρωση από κατόχους Π.Ε.Ι. του προβλεπόμενου στο δ’
  σχετικό διάταγμα και την υ.α. 30063/4796/2013 (Β’ 2643) προγράμματος
  περιοδικής κατάρτισης, το οποίο όφειλαν να ολοκληρώσουν εντός του χρονικού
  διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021.
   Η ισχύς του Π.Ε.Ι. των κατόχων αυτών, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης.
  Παράδειγμα: Κάτοχος Π.Ε.Ι. ο οποίος όφειλε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα περιοδικής
  κατάρτισης έως την 20ή Δεκεμβρίου 2020, δύναται να ολοκληρώσει αυτό έως την 20ή
  Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία έως την οποία παρατείνεται και η ισχύς του Π.Ε.Ι. που
  κατέχει.
 2. Παρατείνεται εκ νέου, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2 του α’ σχετικού
  Κανονισμού:
   Η προθεσμία για την ολοκλήρωση από κατόχους Π.Ε.Ι. του προβλεπόμενου στο δ’
  σχετικό διάταγμα και την υ.α. 30063/4796/2013 προγράμματος περιοδικής
  κατάρτισης, το οποίο, μετά την επτάμηνη παράταση με τις διατάξεις του β’
  σχετικού Κανονισμού, όφειλαν να ολοκληρώσουν εντός του χρονικού
  διαστήματος από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021
   Η ισχύς του Π.Ε.Ι. των κατόχων αυτών, για οδήγηση στο έδαφος της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης
  για έξι (6) μήνες ή έως την 1η Ιουλίου 2021, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι
  μεταγενέστερη.
  Παράδειγμα 1: Κάτοχος Π.Ε.Ι. που μετά την επτάμηνη παράταση με τις διατάξεις του β’
  σχετικού Κανονισμού όφειλε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης έως τη
  18η Νοεμβρίου 2020, δύναται να ολοκληρώσει αυτό έως την 1η Ιουλίου 2021, ημερομηνία
  έως την οποία παρατείνεται και η ισχύς του Π.Ε.Ι. που κατέχει.
  Παράδειγμα 2: Κάτοχος Π.Ε.Ι. που μετά την επτάμηνη παράταση με τις διατάξεις του β’
  σχετικού Κανονισμού όφειλε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης έως τη
  18η Φεβρουαρίου 2021, δύναται να ολοκληρώσει αυτό εντός περαιτέρω χρονικού
  διαστήματος έξι (6) μηνών, δηλαδή έως τη 18η Αυγούστου 2021, ημερομηνία έως την οποία
  παρατείνεται και η ισχύς του Π.Ε.Ι. που κατέχει.

πηγή : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κατηγορία