Περίληψη

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο τα οχήματα των κατηγοριών L4e, L5e και L7e με
κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3 , με αναγραφόμενη διεύθυνση – έδρα στην άδεια κυκλοφορίας
(πεδίο C.1.3 του εντύπου) περιοχές που ανήκουν στην Π.Ε. Χαλκιδικής σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων των παραπάνω αναφερομένων κατηγοριών που έχουν ημερομηνία
πρώτης άδειας στην Ελλάδα ως καινούργιες μέχρι την 31/8/2019, πρέπει να πραγματοποιηθεί
συμφώνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 0,1,2 & 3 Έως 30 Σεπτεμβρίου 2023
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 4,5,&6 Έως 31 Οκτωβρίου 2023
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 7,8,& 9 Έως 30 Νοεμβρίου 2023